PKL Career Points:

P LAYER NAME T EAM NAME MAT CHES RAID POINTS T ACKLE POINTS P O INTS
Rahul Chaudhari Telugu Titans 59 499 35 534
Anup Kumar U Mumba 58 382 37 419
Kashiling Adake U Mumba 53 381 26 407
Manjeet Chhillar Jaipur Pink Panthers 60 207 197 404
Deepak Niwas Hooda Puneri Paltan 58 346 50 396
Rajesh Narwal U.P. Yoddha 60 266 84 350
Sandeep Narwal Puneri Paltan 63 173 165 338
Ajay Thakur Tamil Thalaivas 59 322 11 333
Rishank Devadiga U.P. Yoddha 59 284 36 320
Jasvir Singh Jaipur Pink Panthers 47 282 23 305

 

PKL Career Raid Points

 

P LAYER NAME T EAM NAME MAT CHES RAIDS RAID POINTS
Rahul Chaudhari Telugu Titans 59 998 499
Anup Kumar U Mumba 58 952 382
Kashiling Adake U Mumba 53 810 381
Deepak Niwas Hooda Puneri Paltan 58 745 346
Ajay Thakur Tamil Thalaivas 59 738 322
Rishank Devadiga U.P. Yoddha 59 567 284

 

Jasvir Singh Jaipur Pink Panthers 47 711 282
Pardeep Narwal Patna Pirates 39 508 271
Rajesh Narwal U.P. Yoddha 60 632 266
Jang Kun Lee Bengal Warriors 51 527 243

 

PKL Career Average Raid Points

 

RAIDING RAID AVERAGE RAID
P LAYER NAME T EAM NAME MATCHES MAT CHES RAIDS P O INTS P O INTS
Rahul Chaudhari Telugu Titans 59 59 998 499 8.46
Maninder Singh Bengal Warriors 16 16 175 130 8.13
Rohit Kumar Bengaluru Bulls 26 25 412 195 7.80
Kashiling Adake U Mumba 53 53 810 381 7.19
Pardeep Narwal Patna Pirates 39 38 508 271 7.13
Wazir Singh Haryana Steelers 24 24 337 169 7.04
Anup Kumar U Mumba 58 58 952 382 6.59
Jasvir Singh Jaipur Pink Panthers 47 47 711 282 6.00
Deepak Niwas Hooda Puneri Paltan 58 58 745 346 5.97
Nitin Madane U Mumba 26 26 338 152 5.85

 

PKL Career Raid Strike Rate

 

P LAYER T EAM MAT CHES RAIDS RAID POINTS RAID STRIKE RATE %
Maninder Singh Bengal Warriors 16 175 130 74.28
Ajay Kumar Bengaluru Bulls 15 107 61 57.01
Pardeep Narwal Patna Pirates 39 508 271 53.34
Pravin Niwale 17 120 62 51.66
Wazir Singh Haryana Steelers 24 337 169 50.14
Rishank Devadiga U.P. Yoddha 59 567 284 50.08
Rahul Chaudhari Telugu Titans 59 998 499 50.00
Rohit Baliyan Dabang Delhi K.C. 17 138 68 49.27
Rohit Kumar Bengaluru Bulls 26 412 195 47.33
Kashiling Adake U Mumba 53 810 381 47.03

 

PKL Career Super Raid

 

 

P LAYER NAME                       T EAM NAME                     MAT CHES            RAIDS               SU PER RAIDS


Kashiling Adake U Mumba 53 810 16
Ajay Thakur Tamil Thalaivas 59 738 15
Rahul Chaudhari Telugu Titans 59 998 15
Pardeep Narwal Patna Pirates 39 508 15
Anup Kumar U Mumba 58 952 13
Jang Kun Lee Bengal Warriors 51 527 12
Rajesh Narwal U.P. Yoddha 60 632 11
Sandeep Narwal Puneri Paltan 63 471 9
Rishank Devadiga U.P. Yoddha 59 567 8
Sukesh Hegde Gujarat Fortunegiants 49 447 8

 

PKL Career Super 10s

 

P LAYER NAME T EAM NAME MAT CHES RAID POINTS SU PER 10S
Rahul Chaudhari Telugu Titans 59 499 25
Kashiling Adake U Mumba 53 381 11
Anup Kumar U Mumba 58 382 11
Pardeep Narwal Patna Pirates 39 271 11
Ajay Thakur Tamil Thalaivas 59 322 9
Jang Kun Lee Bengal Warriors 51 243 7
Deepak Niwas Hooda Puneri Paltan 58 346 7
Surjeet Narwal 31 160 7
Wazir Singh Haryana Steelers 24 169 6
Rohit Kumar Bengaluru Bulls 26 195 6

 

PKL Career Tackle Points

 

P LAYER NAME T EAM NAME MAT CHES T ACKLES T ACKLE POINTS
Manjeet Chhillar Jaipur Pink Panthers 60 336 197
Mohit Chhillar Haryana Steelers 57 322 170
Sandeep Narwal Puneri Paltan 63 294 165
Dharmaraj Cheralathan Puneri Paltan 60 264 155
Ravinder Pahal Bengaluru Bulls 48 290 152
Surender Nada Haryana Steelers 49 254 138
Nilesh Shinde Dabang Delhi K.C. 55 236 120
Jeeva Kumar U.P. Yoddha 52 213 111

 

Girish Maruti Ernak Puneri Paltan 49 263 111
Ran Singh Bengal Warriors 54 208 105

 

PKL Career Average Tackle Points

 

P LAYER NAME T EAM NAME MAT CHES T ACKLES T ACKLE POINTS AVERAGE TACKLE POINTS
Sandeep Kandola 16 106 59 3.69
Manjeet Chhillar Jaipur Pink Panthers 60 336 197 3.28
Surjeet Singh Bengal Warriors 26 148 85 3.27
Ravinder Pahal Bengaluru Bulls 48 290 152 3.17
Sandeep Kumar Dhull 22 128 67 3.05
Mohit Chhillar Haryana Steelers 57 322 170 2.98
Fazel Atrachali Gujarat Fortunegiants 32 131 95 2.97
Surender Nada Haryana Steelers 49 254 138 2.82
Sandeep Narwal Puneri Paltan 63 294 165 2.62
Dharmaraj Cheralathan Puneri Paltan 60 264 155 2.58

 

PKL Career Tackle Strike rate

 

P LAYER NAME T EAM NAME MAT CHES T ACKLES T ACKLE POINTS T ACKLE STRIKE RATE %
Fazel Atrachali Gujarat Fortunegiants 32 131 95 72.51
Dharmaraj Cheralathan Puneri Paltan 60 264 155 58.71
Manjeet Chhillar Jaipur Pink Panthers 60 336 197 58.63
Surjeet Singh Bengal Warriors 26 148 85 57.43
Sandeep Narwal Puneri Paltan 63 294 165 56.12
Sandeep Kandola 16 106 59 55.66
Surender Nada Haryana Steelers 49 254 138 54.33
Kuldeep Singh U Mumba 40 157 84 53.50
Mohit Chhillar Haryana Steelers 57 322 170 52.79
Ravinder Pahal Bengaluru Bulls 48 290 152 52.41

 

PKL Career Super Tackles

 

P LAYER NAME T EAM NAME MAT CHES T ACKLES SU PER TACKLES
Dharmaraj Cheralathan Puneri Paltan 60 264 18
Sandeep Narwal Puneri Paltan 63 294 14
Mohit Chhillar Haryana Steelers 57 322 13

 

Nilesh Shinde Dabang Delhi K.C. 55 236 13
Ravinder Pahal Bengaluru Bulls 48 290 13
Kuldeep Singh U Mumba 40 157 12
Manoj Kumar Gujarat Fortunegiants 47 182 11
Jeeva Kumar U.P. Yoddha 52 213 10
Surender Nada Haryana Steelers 49 254 10
D. Suresh Kumar U Mumba 55 208 10

 

PKL Career High 5s

 

P LAYER NAME T EAM NAME MAT CHES T ACKLE POINTS H IGH 5S
Manjeet Chhillar Jaipur Pink Panthers 60 197 16
Mohit Chhillar Haryana Steelers 57 170 15
Sandeep Narwal Puneri Paltan 63 165 13
Ravinder Pahal Bengaluru Bulls 48 152 13
Dharmaraj Cheralathan Puneri Paltan 60 155 10
Surender Nada Haryana Steelers 49 138 10
Fazel Atrachali Gujarat Fortunegiants 32 95 7
Surjeet Singh Bengal Warriors 26 85 7
Girish Maruti Ernak Puneri Paltan 49 111 6
D. Suresh Kumar U Mumba 55 96 6

 

PKL Career Assists

 

P LAYER NAME T EAM NAME MAT CHES ASSISTS
Mohit Chhillar Haryana Steelers 57 96
Sandeep Narwal Puneri Paltan 63 93
Jasmer Singh Gulia 46 92
Jeeva Kumar U.P. Yoddha 52 91
Ran Singh Bengal Warriors 54 88
Nilesh Shinde Dabang Delhi K.C. 55 85
Vishal Mane Patna Pirates 58 85
Preetam Chhillar Bengaluru Bulls 42 83
Rishank Devadiga U.P. Yoddha 59 77
Rajesh Mondal Puneri Paltan 55 76

 

  1. Match 5: U Mumba vs Haryana Steelers

 

 

Team Stats

 

Offence

 

U MUMBA Vs H ARYANA STEELERS
2643 Raids
63 Matches
862 Successful Raids
1209 Empty Raids
572 Failed Raids
849 Touch Points
226 Bonus Points
30 Super Raids
1075 Raid Points
17.06 Average Raid Points
40.67 Raid Strike Rate
21.64 Raid Failure Rate

 

Defence

 

U MUMBA Vs H ARYANA STEELERS
63 Matches
1414 Tackles
605 Successful Tackles
809 Failed Tackles
45 Super Tackles
650 Tackle Points
10.32 Average Tackle Points
45.96 Tackle Strike Rate
57.21 Tackle Failure Rate

 

 

 

Raid Stats


U Mumba

RAID
P LAYER MAT CHE RAID SU CCESSFUL EMP TY FAILED SU PER RAID AVERAGE ST RIKE
NAME S S RAIDS RAIDS RAIDS RAIDS P O INTS RAID POINTS RAT E %
Anup Kumar 58 952 311 502 139 13 382 6.59 40.12
Kashiling 53 810 295 329 186 16 381 7.19 47.03
Adake
Nitin Madane 26 338 122 159 57 4 152 5.85 44.97
Shabeer Bappu 43 422 119 232 71 5 151 3.51 35.78
Kuldeep Singh 40 197 33 117 47 1 45 1.15 22.84

 

Haryana Steelers

 

AVERAGE RAID
P LAYER SU CCESSFUL EMP TY FAILED SU PER RAID RAID ST RIKE
NAME MATCHES RAIDS RAIDS RAIDS RAIDS RAIDS P O INTS P O INTS RAT E %
Wazir Singh 24 337 135 123 79 4 169 7.04 50.14
Surjeet Singh 22 239 81 86 72 1 101 4.59 42.25
Prashanth 44 193 67 84 42 3 90 2.14 46.63
Kumar Rai
Deepak Kumar 26 220 55 107 58 4 74 2.85 33.63
Dahiya
Parmod Narwal 29 49 13 21 15 1 21 1.05 42.85

 

 

Raid Points Breakup

 

U Mumba

P LAYER RAID BO NUS T O UCH H AND T O E FRO NT BACK
NAME P O INTS P O INTS P O INTS T O UCH ESCAPE T O UCH JUMP DUBKI KICK KICK OTHER
Anup Kumar 382 80 302 84 155 59 2 0 0 2 0
Kashiling Adake 381 97 284 77 167 21 5 4 2 8 0
Nitin Madane 152 37 115 41 56 10 1 4 1 2 0
Shabeer Bappu 151 29 122 21 72 14 3 8 4 0 0
Kuldeep Singh 45 18 27 3 17 4 1 0 2 0 0

 

Haryana Steelers

 

P LAYER RAID BO NUS T O UCH H AND T O E FRO NT BACK
NAME P O INTS P O INTS P O INTS T O UCH ESCAPE T O UCH JUMP DUBKI KICK KICK OTHER

 

Wazir Singh 169 38 131 50 53 16 2 1 5 4 0
Surjeet Singh 101 33 68 7 44 9 2 4 0 2 0
Prashanth 90 15 75 23 43 3 0 0 0 6 0
Kumar Rai
Deepak Kumar 74 7 67 12 40 6 1 1 0 7 0
Dahiya
Parmod Narwal 21 4 17 2 12 0 0 1 0 2 0

 

 

Tackle Stats
U Mumba
AVERAGE T ACKLE
P LAYER MAT CHE T ACKLE SU CCESSFUL FAILED SU PER T ACKLE T ACKLE ST RIKE
NAME S S T ACKLES T ACKLES T ACKLES P O INTS P O INTS RAT E%
D. Suresh 55 208 86 122 10 96 1.75 46.15
Kumar
Kuldeep Singh 40 157 72 85 12 84 2.10 53.50
Joginder Singh 31 129 62 67 2 64 2.06 49.61
Narwal
Hadi Oshtorak 22 78 33 45 5 38 1.73 48.71
Anup Kumar 58 84 33 51 4 37 0.64 44.04
Haryana Steelers
AVERAGE T ACKLE
P LAYER SU CCESSFUL FAILED SU PER T ACKLE T ACKLE ST RIKE
NAME MATCHES T ACKLES T ACKLES T ACKLES T ACKLES P O INTS P O INTS RAT E%
Mohit Chhillar 57 322 157 165 13 170 2.98 52.79
Surender Nada 49 254 128 126 10 138 2.82 54.33
Parmod Narwal 29 80 23 57 3 26 0.90 32.50
Rakesh Singh 30 113 23 90 2 25 0.83 22.12
Kumar
Deepak Kumar 14 33 11 22 0 11 0.79 33.33
Rathee

 

Tackle Points Breakup

 

U Mumba

T ACKLE ANKLE T H IGH BACK H AND
P LAYER NAME P O INTS H O LD H O LD DASH BLOCK H O LD H O LD CHAIN OTHER
D. Suresh Kumar 96 9 10 13 43 16 1 3 1
Kuldeep Singh 84 50 19 6 2 6 0 0 1
Joginder Singh 64 23 9 2 12 18 0 0 0
Narwal
Hadi Oshtorak 38 18 12 2 0 4 0 2 0
Anup Kumar 37 27 2 0 2 5 1 0 0

 

Haryana Steelers

 

T ACKLE ANKLE T H IGH BACK H AND
P LAYER NAME P O INTS H O LD H O LD DASH BLOCK H O LD H O LD CHAIN OTHER
Mohit Chhillar 170 35 51 13 24 26 0 21 0
Surender Nada 138 49 27 5 23 19 0 15 0
Parmod Narwal 26 2 3 4 7 8 0 2 0
Rakesh Singh Kumar 25 6 4 7 6 2 0 0 0
Deepak Kumar 11 4 5 0 1 0 0 1 0
Rathee

 

 

  1. Match 6: Telugu Titans vs Bengaluru Bulls

 

 

Head to Head

 

T ELUGU TITANS Vs BENGALURU BULLS
9 Matches Played 9
3 Wins 5
1 Ties 1
5 Losses 3
33.33 Win % 55.56
277 Total Score 274

 

Team Stats

 

Offence

 

T ELUGU TITANS Vs BENGALURU BULLS
2657 Raids 2585
62 Matches 60
979 Successful Raids 734
1136 Empty Raids 1225
542 Failed Raids 626
1042 Touch Points 794
196 Bonus Points 159
34 Super Raids 30
1238 Raid Points 953
19.97 Average Raid Points 15.88
46.59 Raid Strike Rate 36.86
20.39 Raid Failure Rate 24.21

 

Defence

 

T ELUGU TITANS Vs BENGALURU BULLS
62 Matches 60
1443 Tackles 1272
531 Successful Tackles 514
912 Failed Tackles 758
42 Super Tackles 37
573 Tackle Points 551
9.24 Average Tackle Points 9.18
39.70 Tackle Strike Rate 43.31
63.20 Tackle Failure Rate 59.59

 

Raid Stats

 

Telugu Titans

RAID
P LAYER MAT CHE RAID SU CCESSFUL EMP TY FAILED SU PER RAID AVERAGE ST RIKE
NAME S S RAIDS RAIDS RAIDS RAIDS P O INTS RAID POINTS RAT E %
Rahul 59 998 399 428 171 15 499 8.46 50.00
Chaudhari
Rakesh Kumar 47 457 161 228 68 1 181 3.85 39.60
Nilesh Salunke 24 183 62 79 42 2 84 4.00 45.90
Vinoth Kumar 12 67 20 20 27 0 24 2.00 35.82
Vikas 2 13 4 5 4 0 5 2.50 38.46

 

Bengaluru Bulls

 

RAID
P LAYER MAT CHE RAID SU CCESSFUL EMP TY FAILED SU PER RAID AVERAGE ST RIKE
NAME S S RAIDS RAIDS RAIDS RAIDS P O INTS RAID POINTS RAT E %
Rohit Kumar 26 412 155 177 80 7 195 7.80 47.33
Sunil Jaipal 25 185 50 87 48 4 71 2.84 38.37
Gurvinder 34 181 46 90 45 1 61 1.97 33.70
Singh
Ajay Kumar 15 107 44 40 23 1 61 4.36 57.00
Ashish Kumar 32 77 18 46 13 0 23 0.92 29.87

 

 

Raid Points Breakup

 

Telugu Titans

P LAYER RAID BO NUS T O UCH H AND T O E FRO NT BACK
NAME P O INTS P O INTS P O INTS T O UCH ESCAPE T O UCH JUMP DUBKI KICK KICK OTHER
Rahul 499 57 442 187 208 16 11 4 6 10 0
Chaudhari
Rakesh Kumar 181 36 145 49 69 14 0 4 8 1 0
Nilesh Salunke 84 23 61 14 35 2 1 8 1 0 0
Vinoth Kumar 24 4 20 4 9 4 1 0 0 2 0
Vikas 5 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0

 

Bengaluru Bulls

P LAYER RAID BO NUS T O UCH H AND T O E FRO NT BACK
NAME P O INTS P O INTS P O INTS T O UCH ESCAPE T O UCH JUMP DUBKI KICK KICK OTHER
Rohit Kumar 195 33 162 63 79 2 3 10 0 5 0
Sunil Jaipal 71 14 57 22 30 1 1 2 0 1 0
Gurvinder 61 15 46 15 16 3 1 7 1 3 0
Singh
Ajay Kumar 61 8 53 12 38 2 1 0 0 0 0
Ashish Kumar 23 11 12 4 7 0 0 0 1 0 0

 

 

 

Tackle Stats

 

Telugu Titans

 

AVERAGE T ACKLE
P LAYER SU CCESSFUL FAILED SU PER T ACKLE T ACKLE ST RIKE
NAME MATCHES T ACKLES T ACKLES T ACKLES T ACKLES P O INTS P O INTS RAT E%
Rohit Rana 44 180 72 108 4 76 1.73 42.22
Rakesh Kumar 47 123 55 68 5 60 1.28 48.78
Amit Singh 34 153 55 98 4 59 1.74 38.56
Chhillar
Vinod Kumar 22 107 46 61 0 46 2.09 42.99
Rahul 59 106 31 75 4 35 0.59 33.01
Chaudhari

 

Bengaluru Bulls

 

AVERAGE T ACKLE
P LAYER MAT CHE T ACKLE SU CCESSFUL FAILED SU PER T ACKLE T ACKLE ST RIKE
NAME S S T ACKLES T ACKLES T ACKLES P O INTS P O INTS RAT E%
Ravinder 48 290 139 151 13 152 3.17 52.41
Pahal
Ashish Kumar 32 115 44 71 7 51 1.59 44.34
Preetam 42 85 26 59 0 26 0.62 30.58
Chhillar
Sunil Jaipal 25 41 17 24 6 23 0.92 56.09
Rohit Kumar 26 30 13 17 1 14 0.54 46.66

 

Tackle Points Breakup

 

Telugu Titans

P LAYER T ACKLE ANKLE T H IGH BACK H AND
NAME P O INTS H O LD H O LD DASH BLOCK H O LD H O LD CHAIN OTHER
Rohit Rana 76 6 21 25 10 12 0 2 0
Rakesh Kumar 60 14 7 8 10 11 0 10 0
Amit Singh 59 5 15 5 6 23 0 5 0
Chhillar
Vinod Kumar 46 2 8 13 14 6 1 1 0
Rahul Chaudhari 35 12 5 8 5 4 0 1 0

 

Bengaluru Bulls

 

P LAYER T ACKLE ANKLE T H IGH BACK H AND
NAME P O INTS H O LD H O LD DASH BLOCK H O LD H O LD CHAIN OTHER
Ravinder Pahal 152 51 65 5 17 10 4 0 0
Ashish Kumar 51 15 8 3 9 10 0 6 0
Preetam Chhillar 26 6 5 3 5 4 0 3 0
Sunil Jaipal 23 10 12 0 0 1 0 0 0
Rohit Kumar 14 4 2 3 3 2 0 0 0

*Stats are updated up to 30th July 2017.  • SHARE

    Read More